Skip links

Infostud

Uslovi korišćenja
Infostud sajta

Poslednje ažurirano: 25. oktobar 2022.

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze povodom korišćenja Infostud.com sajta (u daljem tekstu: Servis) i upotrebe sadržaja sa istog sajta.

Servis se nalazi na internet adresi www.infostud.com

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20175095, PIB: 104505119 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se uslovi i način pod kojima posetilac sajta može da koristi sadržaj sa sajta.

Pristupom i korišćenjem ovog Servisa Kompanije, odnosno prijavom na isti, korisnici Servisa pristaju na ove Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica. Svrha prikupljanja podataka o ličnosti definisana je u Obaveštenju o privatnosti koje je dostupno na stranici: https://www.infostud.com/obavestenje-o-obradi-podataka-licnosti.

Opis Servisa

Servis je namenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja žele da se informišu o radu kompanije.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Autorsko pravo na Servisu i na sadržaju

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva žigovna prava i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su poslovno ime, žig ili logo partnera.

Ograničenje od odgovornosti

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije sa jedne strane i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Sve strane u ovom odnosu se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Osnovni sud u Subotici za fizička lica.

Subotica, 25.10.2022. godine

Imate nedoumice?

Za sva pitanja, primedbe ili sugestija, kontaktirajte nas direktno.